Zarządzanie wspólnotami

Obsługa bankowo - księgowa

 • Prowadzenie kartotek finansowych poszczególnych lokali;
 • Dokonywanie naliczeń i rozliczeń zaliczek na pokrycie kosztów bieżących, funduszu remontowego, mediów i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości;
 • Przygotowywanie planu gospodarczego dla nieruchomości wspólnej, ustalenie wysokości zaliczek wnoszonych przez Właścicieli lokali;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty;
 • Prowadzenie windykacji należności w stosunku do zalegających z opłatami Właścicielami, naliczanie odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w płatnościach, dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień;
 • Przygotowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

Obsługa administracyjna

 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów i kartotek ewidencyjnych lokali i Właścicieli lokali;
 • Zapewnienie dostaw usług komunalnych; zawieranie, wprowadzanie zmian i rozwiązywanie umów z dostawcami niezbędnymi do funkcjonowania nieruchomości, kontrola jakości i terminowość realizacji usług, kontrola parametrów dostaw mediów komunalnych;
 • Dbałość o utrzymanie porządku i czystości w budynku, kontrola jakości i terminowość realizacji wykonywanych usług;
 • Prowadzenie korespondencji z Właścicielami, wydawanie zaświadczeń w stosunku do Właścicieli lokali;
 • Wyszukiwanie firm świadczących usługi: negocjowanie cen i weryfikacja warunków umów;
 • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie Spółki.

Obsługa prawna

 • Reprezentacja Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej;
 • Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy Właścicielami;
 • Opracowywanie oraz opiniowanie zawieranych umów;
 • Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty (regulaminy, statut) itp.;
 • Reprezentacja Wspólnoty przed sądami, organami administracyjnymi i egzekucyjnymi.

Obsługa techniczna nieruchomości

 • Bieżący nadzór nad użytkowaniem nieruchomości, kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • Nadzór nad realizacją okresowych przeglądów budynku (przeglądy roczne, pięcioletnie) i kontrole techniczne urządzeń stanowiących jej wyposażenie, bieżących napraw i konserwacji budynku;
 • Analiza protokołów pokontrolnych, ocena stanu technicznego poszczególnych elementów budynku;
 • Zebranie informacji potrzebnych do utworzenia rocznego harmonogramu remontów, sporządzanie planu rzeczowo – finansowego remontów;
 • Sprawowanie nadzoru nad Wykonawcą remontów i modernizacji, odbiór tych prac;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej budynku, prowadzenie książki obiektu budowlanego (KOB) zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Nasze wspólnoty

 • LOFTHOUSE - ul. Graniczna 17, Radom
 • STRUGA TOWER - ul. Struga 106, Radom
 • STASZICA HOUSE