POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Zakres

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób CASA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o (dalej: Spółka) z siedzibą w Radomiu zbiera, wykorzystuje, konsultuje bądź w inny sposób przetwarza dane osobowe konkretnej osoby fizycznej w kontekście korzystania z witryny www.casa.nieruchomosci.pl (serwisu).

Polityka prywatności zawiera opis praw do ochrony danych, w tym prawa do wniesienia sprzeciwu wobec niektórych wykonywanych operacji przetwarzania, przy czym wówczas może nie być możliwe korzystanie z witryny.

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w charakterze Administratora danych.

Dla potrzeb niniejszej Polityki, wyrażenie „Przepisy o ochronie danych” oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „ RODO”), jak również przepisy i/lub uregulowania wdrażające RODO lub wydane na podstawie RODO, przepisy o ochronie prywatności i łączności elektronicznej, bądź przepisy, które zmieniają, zastępują, zostają ponownie wydane lub konsolidują dowolne ww. przepisy, a także wszelkie obowiązujące przepisy prawa krajowego o przetwarzaniu danych osobowych i prywatności.

Dla potrzeb niniejszej Polityki, wyrażenia „Administrator”, „Podmiot przetwarzający”, „Osoba trzecia”, „Organ nadzorczy”, „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „osoba, której dane dotyczą” mają znaczenie określone w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych:

 1. Administrator: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) może zostać wyznaczony Administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. Podmiot przetwarzający: oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
 3. Organ nadzorczy: ma znaczenie określone w RODO, tzn. „niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51”;
 4. Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna jest to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 6. Osoba, której dane dotyczą: oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane;
 7. Umowa o przetwarzaniu danych: oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Podmiotem Przetwarzającym dane zgodnie z art. 28 RODO;
 8. Podwykonawca przetwarzania danych: oznacza Podmiot przetwarzający zaangażowany przez Podmiot Przetwarzający w celu wykonywania określonych operacji przetwarzania w imieniu Administratora;
 9. Strona Trzecia: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, Administrator, Podmiot Przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 10. EOG: oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Będziemy przechowywali dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny dla zrealizowania celów określonych w niniejszym dokumencie, chyba, że przepisy prawa nakładają wymóg przechowywania danych przez dłuższy okres.

 

Czy dane osobowe będą przekazywane poza EOG?

W ramach świadczenia Usługi oraz dla celów wskazanych w niniejszej Polityce, dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

 

Jakie zasady mają zastosowanie względem dzieci?

Usługa nie jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie zbieramy informacji osobowych ani nie zabiegamy o nie świadomie od osób, które nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku powzięcia informacji, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, bez sprawdzenia zgody rodziców, bezzwłocznie zostaną podjęte czynności w celu usunięcia tychże informacji. Jeżeli Państwo sądzą, że posiadamy bądź możemy posiadać informacje pochodzące od dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, bądź o takim dziecku, prosimy o skontaktowanie z nami na adres email: biuro@casa.nieruchomosci.pl

 1. Spółka - właściciel serwisu internetowego www.casa.nieruchomosci.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.
 2. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
 3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
 4. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny (patrz także pkt. 5).
 5. Serwis www.casa.nieruchomosci.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookie (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu www.casa.nieruchomosci.pl
 6. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odpowiedzialności serwisu  www.casa.nieruchomosci.pl.
 7. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie.
 8. Aby usprawnić funkcjonowanie serwisu internetowego, stosowane są sporadycznie pliki cookie. Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego.
 9. Niniejsza polityka nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień polityki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień polityki stosuje się te przepisy, a pozostała część polityki pozostaje w mocy.
 10. Dla korzystania z serwisu internetowego  www.towerinvest.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 

Odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wdrażane są w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, w tym:

 • dostęp do pomieszczeń kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;
 • dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
 • zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie;
 • zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego w systemie informatycznym zbioru danych osobowych;
 • zastosowano szyfrowanie komputerów przenośnych oraz używanie szyfrowanych nośników danych do przenoszenia danych w formie elektronicznej w celu ochrony danych osobowych.

Jeżeli informacje osobowe zostaną naruszone wskutek naruszenia bezpieczeństwa, jest zaś prawdopodobne, że spowoduje ono ryzyko naruszenia praw lub wolności, dokonamy stosownych zawiadomień wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Kto i jak przetwarza Państwa dane osobowe?

Opieramy się na następujących podmiotach przetwarzających dane osobowe:

 1. w celu działań sprzedażowych (pozyskiwanie danych potencjalnych klientów), (Umowa/Oferta/Kontrakt) oraz informacyjnych przekazywane są imię, nazwisko uzyskane bezpośrednio od klienta a podstawą jest zgoda osób lub prawnie uzasadnione interesy do dostawcy usług informatycznych;
 2. w celu administrowania i zarządzania dostawcami i kontraktami, w szczególności korzystanie z systemu księgowości itd. przekazywane są imię i nazwisko, adres email, inne dane kontaktowe uzyskane bezpośrednio albo w danych umownych dla wykonania umowy do dostawcy usług informatycznych.

Okresowo zmieniamy dostawców usług, z którymi współpracujemy, w celu doskonalenia naszych Usług.

 

Jakie maja Państwo prawa?

Po przekazaniu danych osobowych, przepisy o ochronie danych osobowych przyznają szereg praw, z których mogą Państwo, co do zasady korzystać bezpłatnie, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa.

 

Przysługujące prawa:

 • Prawo do cofnięcia zgody: można to uczynić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na adres email: biuro@casa.nieruchomosci.pl
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich przeglądania i sprostowania;
 • Prawo do usunięcia danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Zmiany w treści niniejszej Polityki:

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki prywatności i polityki plików cookies. Zwrócimy Państwa uwagę na powyższe zmiany, jeżeli wskazują one na zasadniczą zmianę w zakresie przetwarzania albo będą one miały znaczenie dla przetwarzania, bądź będą miały znaczenie i oddziaływają na Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych.